Stavba

Pojem stavba podle stavebního zákona : Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. Pokud se ve stavebním zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

Stavby podle použitého materiálu

Podle použitého materiálu lze stavby rozdělit na

  • dřevěné
  • kamenné
  • zděné
  • betonové
  • zemní konstrukce
  • ocelové